Thông tin ứng viên


Truong Quoc Hoa

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chi Lăng - Sinh ngày: 17/02/1998
 Lượt xem: 41  Cập nhật ngày: 26/02/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý nhà hàng

Cao đẳng

3 năm

Dịch vụ
- Worked with the banquet captain, the food and beverage director and
coordinate with kitchen staff to get details of the menu, food preparation
activities, and service standards
- Examined the cleanliness of the venue, such as the condition of the
bathrooms, prior to a function.
- Ensure that elements of a venue are ready before guests arrive, including the
dining tables, bar, food, and beverages

The Boulevard Club, Toronto Canada
( 30/06/2018 - 23/11/2020 )

Nhân viên

Cố vấn, giám sát

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Du lịch, khách sạn

Từ 7.000.000 - đến 12.000.000

School: Centennial College, Ontario Canada
Program: Hotel Operation Management

Gợi ý ứng viên tương tự